Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Новини

Публикуван е списък на одобрените проекти в рамките на първия краен срок за кандидатстване по процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОПИК

На 29.03.2019 г. Управляващият орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, Списък с резервните проектни предложения, както и Списък на предложените за отхвърляне проекти в рамките на първия краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. 

 

От включените в оценка общо 815 проекта по първи краен срок за кандидатстване по процедурата, предложени за финансиране са общо 194 проекта, от които: 

-  158 проекта с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, с изключение на ИКТ, за чието изпълнение е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 191 662,53 лева и 

- 36 проекта с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в ИКТ секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, за чието изпълнение е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 584 646,25 лева. 

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.

При остатъчен финансов ресурс по процедурата след проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати, безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и за кандидатите от списъка с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и до изчерпване на наличния бюджет по първи краен срок за кандидатстване по процедурата.

На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения ще бъде издадено мотивирано решение, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, и в което ще са посочени конкретните основания за отхвърляне.

Подробните списъци на одобрените, резервните и отхвърлените проектни предложения могат да бъдат изтеглени от тук

Финвера Консулт © 2019

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис