Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Новини

Открита е процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

На 17.12.2018 г. бе отворена за кандидатстване процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност". По процедурата се финансират инвестиции на МСП в технологично оборудване и специализиран софтуер. 

Настоящата процедура е второ "издание" на най-популярната сред предприятията схема за безвъзмездна помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020". Общият бюджет на процедурата е 146 687 250 лева (75 млн. евро), като той е разпределен по сектори и категории предпирятия така:

 

Микро

предприятия

Малки

предприятия

Средни предприятия

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

11 580 958,39 лева

(5 921 250 евро)

38 600 749,84 лева

(19 736 250 евро)

23 161 916,77 лева

(11 842 500 евро)

Интензивни на знание услуги

6 845 893,96 лева

(3 500 250 евро)

5 541 844,30 лева

(2 833 500 евро)

2 280 986,74 лева

(1 166 250 евро)

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

11 441 605,50 лева

(5 850 000 евро)

28 457 326,50 лева

(14 550 000 евро)

18 775 968 лева

(9 600 000 евро)

Допустими кандидати по процедурата са предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:

 1. са търговци, по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство.
 2. са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);
 3. имат минимум 3 приключени финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата;
 4. развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност, съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

 • С20 „Производство на химични продукти“
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги

 • J58 „Издателска дейност“
 • J59„Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J60 „Радио и телевизионна дейност“
 • J61 “Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

 • С10 „Производство на хранителни продукти“
 • С11 „Производство на напитки“
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С24 „Производство на основни метали“
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“:

5. са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните 3 приключени финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) в зависимост от          категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) по процедурата е диференциран по категории предприятия така:

Минимален размер на заявената безвъзмездна помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна помощ з

100 000 лева

 Микро предприятия: 500 000 лева

Малки предприятия: 750 000 лева

Средни предприятия: 1 000 000 лева

Допустимите разходи включват разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, и разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) - до 200 000 лв.

Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.

Критериите за оценяване са обособени в 4 групи:

 • исторически финансови и др. показатели от дейността на предприятието през последните 3 приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 г.), с тежест 50%;
 • прогнозни финансови ефекти от изпълнeнието на проекта, с тежест 32%
 • критерии за приоритизиране на проекти, с тежест 12%, и
 • реалистичност на разходите по проекта, с тежест 6%.

Повече подробности можете да видите тук.

Финвера Консулт © 2022

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис