Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Новини

Открита бе за кандидатстване Подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от ПРСР

На 05.09.2018 г. МЗХ откри за кандидатстване Подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони. Финансират се проекти на земеделски стопани и микропредприятия от селските райони за развитие на производство на неземеделски продукти, услуги и занаяти.

По актуалния прием НЕ се финансират проекти за инвестиции в туристически обекти и дейности (приемът на този вид проекти е отложен за неопределено време, като условията за финансиране все още не са известни).

Приемът е обявен чрез ТРИ ОТДЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ за безвъзмездна помощ – поотделно за производство, услуги и занаяти.

І. Финансирани СЕКТОРИ

По приема ще се финансират проекти от следните сектори:

 • ПРОИЗВОДСТВО. Допустимите проектите от този вид следва да включват поне 75% инвестиции за производство на неземеделски продукти (сектор С, раздели от 10 до 32 от КИД-2008), като останалите 25% от инвестициите може да се отнасят до развитие на услуги във всички сектори (сектори: B; C раздел 33; E; F; G; H; J; M;P; R; Q; R и S от КИД-2008).
 • УСЛУГИ. Допустимите проектите от този вид следва да включват поне 75% инвестиции за развитие на услуги във всички сектори (сектори: B; C раздел 33; E; F; G; H; J; M;P; R; Q; R и S от КИД-2008), като станалите 25% от инвестициите може да се отнасят до производство на неземеделски продукти (сектор С, раздели от 10 до 32 от КИД-2008).
 • ЗАНАЯТИ. Допустимите проектите от този вид следва да включват 100% инвестиции за развитие на регулирани занаяти съгласно Закона за занаятите.

ІІ. ОБЩИЯТ РАЗМЕР на финансирането по отделните сектори е, както следва:

 • Сектор ПРОИЗВОДСТВО: 58 674 000 лв.
 • Сектор УСЛУГИ: 68 453 000 лв.
 • Сектор ЗАНАЯТИ: 5 867 400 лв.

ІІІ. Минималният размер на ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ по индивидуалните проекти е 19 558 лв. (10 000 евро), а максималният размер е 1 173 480 лв. (600 000 евро).

ІV. МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР на безвъзмездната помощ (субсидията) по индивидуалните проекти е 391 160 лв. (200 000 евро) за период от три бюджетни години (двете предходни плюс текущата година). Забележка: Тази максимален размер се отнася до всички одобрени проекти на кандидата и на свързаните с него предприятия, формиращи т.нар. „едно и също предприятие“ (single undertaking) съгласно чл. 2, т. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013).

V. МАКСИМАЛНИЯТ ПРОЦЕНТ на безвъзмездна финансова помощ (субсидията) за одобрени проектни предложения е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите разходи.

VІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ по приема са:

1. За проекти в сектори ПРОИЗВОДСТВО и УСЛУГИ:

 • земеделски стопани или микропредприятия,
 • регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, и
 • имащи седалище/клон със седалище на територията на селски район.

2. За проекти в сектор ЗАНАЯТИ

 • физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят,
 • вписани в регистър БУЛСТАТ, и
 • отговарящи на определението за микропредприятие.

VІІ. ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ по проектите включват:

 1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите;
 3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности на територията на селски район;
 4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;
 5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;
 6. Общи разходи, свързани с разходите за точка 1, 2, 3, 4 и 5, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.

Разходите по т. 6 не могат да надхвърлят 12% от сумата на допустимите разходи по т. 1, 2, 3, 4 и 5.

Разходите по т. 5 не могат да надхвърлят 10% от разходите по т. 1 и 2.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на проекта, с изключение на общите разходи по т. 6.

VІІІ. МАКСИМАЛНИЯТ СРОК за изпълнение на проектите е до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР – в срок до 36 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на БФП с Разплащателната агенция.

ІХ. КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА дават предимство на проекти:

 • на кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
 • на кандидати с относително по-голям размер на оперативната печалба (EBITDA), съпоставена с общия размер на допустимите разходи по проекта;
 • на кандидати, притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват, и/или чийто собственик или представляващ притежава образование и/или стаж в сектора, за който кандидатства;
 • на тютюнопроизводители;
 • които се изпълняват на територията на области Видин, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Силистра, Враца, Велико Търново, Габрово и Русе;
 • които създават нови работни места;
 • които включват инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите и/или иновации;
 • които се изпълняват на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по НАТУРА 2000.

Х. ОЦЕНЯВАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ се извършва на три етапа, както следва:

 • Етап 1: Предварителна оценка (ако размерът на заявената финансова помощ на подадените проектни предложения надхвърля съответния разполагаем бюджет за настоящата процедура);
 • Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта;
 • Етап 3: Техническа и финансова оценка

КАНДИДАТСТВАНЕТО се извършва изцяло по електронен път, чрез електронно подадено проектно предложение в електронната система ИСУН 2020, като проектът се подписва се с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Финвера Консулт © 2019

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис