Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Новини

Стартира приемът по Подмярка 8.6 на ПРСР за инвестиции в технологии за лесовъдство и в първичната преработка на дървесина

В началото на м. май бе открит приемът на проекти по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Общият бюджет на приема е 18 млн. евро.

Допустими за подпомагане са дейности, свързани с:

  • първичната преработка на дървесината, в т.ч. инвестиции в сгради и др. недвижими имоти, както и придобливане на оборудване за преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка;
  • подобряване на икономическата стойност на горите. Тук се включват инвестиции за отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст, както и придобиване на специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Допустими кандидати са:

  1. Физически лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;
  2. Еднолични търговци, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;
  3. Юридически лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;
  4. Местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;
  5. Общини, собственици на минимум 10 ха горски територии;
  6. Микро, малки и средни предприятия (различни от кандидатите по т. 1 - 5 и 7)
  7. Горски стопани, доставчици на услуги

Основен критерий за оценка на проектите е степента на лесистост на общината, в коато ще се реализира проекта. Допълнително значение има броят на работните места, които ще се създават по проекта

Максималният размер на безвъзмездна помощ (субсидия) по прожектите е 500 000 евро, а максималният процент на безвъзмездна помощ е 50% за проекти, които се изпълняват в селските райони на Р. България, и 40% за проекти, които не се изпълняват в селските райони.

Крайният слок за кандидатстване е 31 юли 2018 г.

Повече информация за кандидатстване по подмярка 8.6 можете да видите тук.

Подробно резюме по подмярката може да бъде изтеглено оттук.

Финвера Консулт © 2018

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис