Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Опит и клиенти

Подготовка и управление на проекти

От създаването си досега фирмата е работила по подготовката и управлението над 150 проекта на предприятия, НПО и общини по Програма ФАР, ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“, ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, Програмата за развитие на селските райони, ОП „Регионално развитие“, ОП „Околна среда“, Съвместна оперативна програма „Черно море“, Програмата за ТГС - ИПП България-Турция, и др. 

Общата стойност на проектите, по разработването и изпълнението на които е работила ФИНВЕРА КОНСУЛТ, надхвърля 100 млн. лева.

Някои от корпоративните ни клиенти с успешно изпълнени проекти са:

ФИНВЕРА КОНСУЛТ е работила по:

  • разработването на стратегическите програмни документи за усвояване на средствата от ЕС през първия програмен период на Община Варна и на Община Пловдив 
  • подготовката и управлението на проекти по публичните мерки на Програмата за развитие на селските райони на редица селски общини от Североизточна България.

Предоставяне на експертна техническа помощ

Самостоятелно, чрез участие в консултантски консорциуми или чрез предоставяне на свои експерти, пред последните 10 години ФИНВЕРА  КОНСУЛТ е участвала в експертни екипи, оказващи консултантска помощ на държавни органи и международни финансови институции по въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕС в България. В рамките на тези ангажименти са били предоставени консултантски услуги (техническа помощ) на:

  • Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по отношение  на структурирането и дейността на Холдинговия фонд JEREMIE България, управляван от ЕИФ в рамките на инструментите за финансов инженеринг по Приоритетна ос 3 на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“ (виж референция)
  • Световната банка (СБ), със задача да идентифицира правен механизъм за предоставяне от страна на банката на техническа помощ на българските власти за подготовката и изпълнението на проекти по българските оперативни програми, финансирани по Структурните и Кохезионния фонд на ЕС (виж референция)
  • Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР) със задача да подготви за изпълнение от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и ЕБВР на съвместната „Програма да енергийна ефективност и зелена икономика“ в синергия с финансовия инструмент на ЕБВР „Bulgarian Energy Efficiency for Competitive Industry Financial Facility” (BEECIFF), реализирана чрез процедурата за безвъзмездна помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“ (контрактор: консорциум Kommunalkredit Public Consulting, Austria – EnCon Services International, USA) (виж референция]
  • Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по отношение изготвянето на обосноваващия концепуален доклад и пълната нотификационна документация на схемата за държавна помощ „Холдингов фонд JESSICA България“, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, възложена за управление на ЕИБ, и консултиране на ЕИБ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в нотификационната процедура пред ЕК (контрактор: консорциум Mazzars, UK – EcorysSEE) (виж референция)
  • Българската банка за развитие (ББР) със задача да консултира относно възможностите за структуриране и управление на финансови инструменти за МСП, финансирани от СФ на ЕС в новия програмен период 2014-2020 г., и да идентифицира и оцени различните опции за структуриране и управление на Холдингов фонд за финансови инструменти за МСП от страна на ББР
  • Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), със задача  анализ на институционалните и правни аспекти на българския пристанищен сектор с оглед на действащата законодателна рамка и предстоящия нов регламент на ЕС за пристанищата инфраструктура, и предоставяне на съвети относно преструктурирането на българския пристанищен сектор с цел спазване на правилата за държавна помощ и новото законодателство на ЕС за пристанищните структури и експлоатация (контрактор: консорциум COWI - Ecorys Nederland B.V.)
  • Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ – Управляващ орган на „Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013“, във връзка с разработването на нови и актуализирането на съществуващите процедури за приемане и обработване на заявленията за кандидатстване по няколко мерки по ОПРСР (контрактор: консорциум с водещ партньор EcorysSEE)

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Опит и професионализъм на Ваше разположение


Имаме личен опит в администрирането на европейското финансиране и познаваме професионално всички аспекти на процеса.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Цялостен пакет консултантски услуги


Предоставяме „на едно гише“ всички услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на Вашия проект.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Пълно съобразяване с изискванията на клиента


За нас връзката консултант-клиент е от ключово значение за успешната работа.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Подкрепа и след приключването на проекта


Продължаваме да подпомагаме клиентите си и в 3-годишния контролен период след приключването на проекта, вкл. при последващи проверки.

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис