Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Търговия и услуги

Предприятията, развиващи своята икономическа дейност в сектора на търговията и услугите (сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“), имат значително по-малко възможности за кандидатстване за европейско финансиране в сравнение с предприятията от преработващата промишленост.

  1. Предприятията от тези сектори могат да получат финансиране по различни процедури на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. (ОПРЧР), по които се подкрепят неинвестиционни проекти (за създаване на нови работни места за безработни/неактивни лица, осигуряване на общи и специализирани обучения за персонала, подобряване на условията на труд в предприятието и др.). По изключение, по някои процедури по ОПРЧР се финансират и ограничени разходи за дълготрайни активи, свързани със създаването на нови работни места или подобряване на условията на труд.
  2. Микропредприятия (персонал до 10 души и годишен оборот/активи, които не превишават 3, 9 млн. лв.) от секторите търговия и услуги, които развиват дейност на територията на селска община, могат да получат финансиране по Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ (ПРСР). По тази подмярка могат да се финансират инвестиционни проекти за стартиране или разширяване на всякаква стопанска дейност в сферата на търговията и услугите. Покриват се широк кръг разходи по проектите, като разходи за строителство и ремонт на сгради, свързани с дейността, за закупуване на оборудване, съоръжения и транспортни средства, пряко свързани с изпълняваните по проекта дейности, както и за специализирани консултантски услуги.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис