Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Туризъм и туристически обекти

  1. По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ принципно не се подкрепят проекти, отнасящи до изграждане на туристически обекти и развитие на туристически дейности.
  2. Проекти за изграждане на туристически обекти (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) и за и за развитие на туристически дейности могат да се финансират по Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Финансиране по подмярката могат да получат земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите, които имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селска община.

В рамките на подмярката могат да бъдат финансирани проекти за първоначално изграждане или разширяване на капацитета на туристически обекти (къщи за гости, семейни хотели, вили и др.) с до 20 помещения за настаняване (т.е. до 2 стаи с общ санитарен възел), разположени на територията на селските общини в страната. По проектите се покриват разходи за строителство и ремонтни дейности, закупуване на хотелско и кухненско оборудване и обзавеждане, транспортни средства и атракциони, пряко свързани с туристическата дейност, както и разходи за проектиране и консултантски услуги за подготовка и управление на проекта.

По подмярката не се финансира изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис