Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Иновации и НИРД

  1. Разработването или внедряването на иновации от предприятията се финансира по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г.“ (ОПИК).

Процедурите за подкрепа на иновациите са два вида, въз основа на етапа на иновационния процес: разработване на иновации (до-пазарна фаза) и внедряване на иновации (пазарна фаза). Освен по фазата, на която се намира подкрепяната иновацията, двата типа процедури обикновено се различават и по видовете допустими разходи, както и по режима и процента на държавната помощ. По процедурите за разработване на иновации се подкрепя научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятията, извършвана самостоятелно или в сътрудничество с научни организации (университети, институти на БАН), насочена към създаване (разработване и подготовка за внедряване, вкл. създаване на прототип) на иновативни продукти (стоки и услуги) и иновативни технологични процеси. В рамките на тези проекти се финансират разходи за заплати на научно-изследователски персонал, материали и консумативи за НИРД и създаването на прототипи и пилотни инсталации, както и закупуването на специализирано изследователско оборудване. По процедурите за внедряване на иновации се подкрепя въвеждането в производство на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси, като се финансира закупуването на необходимото за това производствено оборудване и спомагателни услуги. По отношение на процедурите за финансиране на иновации по ОПИК следва да се знаят следните две по-важни изисквания:

  • Предприятията могат да получат финансиране за свои проекти по процедурите за иновации, само ако могат да обосноват, че разработваната или внедряваната иновация (продуктова или процесова) са нови (иновативни), т.е. превъзхождат по своите характеристики съществуващите продукти (стоки или услуги), респ. прилаганите в момента технологии, на европейския/световния и/или на националния пазар.
  • С цел фокусиране и концентриране на подкрепата в малко на брой области с голям за страната потенциал, през 2015 г. правителството прие т.нар. Иновационна стратегия за интелигентна специализация („ИСИС“). Съгласно ИСИС публичното финансиране за иновации, в т.ч. финансирането по оперативните програми, следва да се съсредоточи в 4 „тематични области“, посочени в ИСИС, а именно: ИКТ и информатика; мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; креативни и рекреативни индустрии. За да е принципно допустимо финансирането на кандидатстващия проект, неговото из изпълнението следва да води води до разработване на продукт (стока или услуга) в някоя от тематичните области на ИСИС. Повече подробности за тематичните области на ИСИС и включените в тях приоритетни направления може да се намери тук
  1. Поради демаркацията (разграничението) между финансирането по ОПИК и по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР), внедряването на иновации в областта на селското стопанство и преработката на селскостопански продукти се финансират само по ПРСР, по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Проекти, свързани с внедряването на иновации, получават по-висока оценка (бонус-точки) по тези подмерки, т.е. имат относително по-голям шанс да бъдат одобрени за финансиране.

В ПРСР не съществува мярка, по която да се подкрепя разработването на иновации.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис