Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Горско стопанство и дървообработване

Горските стопани, физическите и юридически лица, собственици на горски територии, както и сдруженията на частни собственици на горски територии или общини, могат да получат финансиране по Мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР). В рамките на тази мярка са разработени няколко подмерки, насочени към горския сектор и първичната дървопреработка.

По Подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ се финансират дейности, свързани със залесяване и поддръжка на горските масиви, в т.ч. за почвоподготовка, закупуване на залесителен материал и зелесяване, презасяване или презасаждане, третиране на насажденията, и др. под. По Подмерки 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ се финансират дейности, свързани със създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура и други превантивни дейности срещу горски пожари, както и дейности по възстановяване на пострадалите гори.  По  Подмярка 8.5 „Подпомагане за инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“ се финансират проекти за превръщане на издънковите гори в семенни и на иглолистните култури на нетипични месторастения в естествени насаждения и за увеличаване привлекателността на гората или залесената площ като места за отдих и почивка, вкл. разходи за изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура (пешеходни пътеки,  съоръжения за отдих, указателни табели, информационни табла, заслони и наблюдателни  точки).

Основната подкрепа за фирмите и другите организации, развиващи дейност в областта на дърводобива и дървопреработването, се предоставя по Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“  на ПРСР. По тази подмярка  се подпомагат проекти за инвестиции за добив на дървесина (за специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина, и др.под.), както и за инвестиции за прединдустриална преработка на дървесина (включва дейностите по първично машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, рязане или развиване, вкл. сушене и импрегниране, както и производството на брикети и пелети от дървесина). В рамките на проектите по модмярката се финансират разходи, свързани с изграждане, придобиване или подобряване на сгради, свързани с първична преработка на дървесина, както и закупуване на земя, когато това е пряко свързано с изпълнението на проекта; закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесина, разходи за придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензи и специализирани консултантски услуги.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис